Inklusions[-]tilbud

Hvis behovet for faglig støtte er til stede, men er under ni undervisningstimer om ugen, så bliver eleven indskrevet som inklusionselev. Her udarbejdes der en særlig kontrakt, der er med til at sikre elevens faglige og sociale udvikling. Med den rette støtte, mindre hold mm, er det vores erfaring, at det giver os mulighed for at tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

BEN3756
I løbet af skoleåret vil en specifik lærer være tilknyttet eleven og sikre at vedkommende får den rette faglige støtte og kan gennemføre skolens faglige tilbud på tilfredsstillende vis. Eleverne går til afsluttende prøver og forberedes hertil, så de ikke føler prøven som et uoverskueligt pres men en spændende og velkendt udfordring.

Derudover støtter vi den del af undervisningen, som foregår i det store forpligtende fællesskab, efterskoleaftener, fællesture, projektforløb mm.

Specialundervisning

På skolen og i BS klassen optages årligt en gruppe elever med behov for specialundervisning. Disse ydes støtte efter vurdering af en PPR psykolog i deres hjemkommune.

Psykologen vurderer i samarbejde med os, hvor mange timer eleven skal bevilges efter “bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler” §25. Deres specialundervisningsbehov dækkes som udgangspunkt i BS klassen, hvor de modtager både individuel og personligt målrettet undervisning.

 

Image3